فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: تست های درس 6 و 7دهم کتاب علوی

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس مبحث ویژگی های فعل و تست زنی این مبحث و مرور آرایه با تست جهت آمادگی آزمون
تکلیف: حل تشریحی تست های فصل 3 جزوه دستور از تست 1 تا 55 در صفحات 71 تا 81

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
تکلیف: فقط سوالات زوج 76 الی 111 + کل سوالات( هم زوج هم فرد) 112 الی 180 کتاب دهم علوی فصل چهارم

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: فصل دوم شیمی دهم نسخه انلاین علوی75-76-78-80-82-84-86-88-90-92-95-134-135-137-138-139-141-143-145-147-149-151-153-155-157-158-160-162-164-166-167-169-171-172-173

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: تکلیف تست های 4 و 5 دهم کتاب علوی

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس مبحث اجزای جمله و بررسی تست های مربوطه
تکلیف: حل تشریحی تست های : شماره 27 تا 36 و 47 تا 67 و 72 تا 76 (جمعا 35 تست) از فصل اجزای جمله در جزوه دستور
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: