فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب خیلی سبز سوالات1158-1159-1161-1162-1163-1165-1168-1173-1174-1180-1182-1183-1184-1187-1188-1191-1192-1194-1195-1196-1199-1200-1201-1202-1203

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب خیلی سبز سوالالات1059-1061-1062-1063-1064-1066-1067-1075-1093-1096-1098-1100-1103-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1127-1132-1133-1135-1138-1139-1141-1144-1155-1156-1157
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: