فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
تکلیف: تکلیف فیزیک:از تست 50 تا تست 100 فصل 3 کتاب همراه علوی

زیست‌شناسی دوازدهم

مدرس: کبیری راد، امیر
فعالیت: مطالعه صفحه 77تا86 جزوه ابتدا 3 مرتبه جزوه را بخوانید سپس نکات را وارد کنید.
تکلیف: وارد کردن نکات مربوط فصل5 زیست دوازدهم حل تستهای فصل5 زیست3 گفتار1و2 از روی کتاب همراه روز دوشنبه پرسش کلاسی خواهیم داشت.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: