فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
تکلیف: تکالیف : از تست 53 تا 217 تست های فرد

زیست‌شناسی دوازدهم

مدرس: کبیری راد، امیر
تکلیف: وارد کردن نکات مربوط به فصل6 زیست3 در جزوه حل تست های فصل6 زیست3 از روی کتاب همراه علوی

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب خیلی سبز سوالات1988تا اخر 2022

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
تکلیف: تست های 1تا 189 کتاب همراه علوی یازدهم الکتریسیته ساکن مضرب 3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: