فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: تدریس تا ابتدای ماشین گرمایی
تکلیف: تمرین 3 فصل 5 کتاب کار

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: حل تمرین 1 کامل و حل تمرین 2 تا شماره 27 شماره های فرد + تدریس فرایند هم دما
تکلیف: تمرین 2 فصل 5 سوال 29 تا سوال 41 شماره های فرد

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: تدریس فصل 5 تا پایان فرایند هم فشار
تکلیف: تمرین 1 از فصل 5 کتاب کار به جز سوال 6 و تمرین 2 از فصل 5 کتاب کار سوالات 13 تا 27 شماره های فرد

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: دو زنگ : تحلیل کامل و بررسی نکات تست های آزمون 20 اسفند پیشروی 6 / ترجمه متن درس 7 و حل سوالات بعد از متن /

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: دو زنگ : تدریس قواعد درس 6 مبحث مجهول / حل اختبر نفسک درس 6 /ترجمه حوار / حل تمارین 1 تا 4 درس 6 / انوار موند
تکلیف: تکلیف خواندنی : حفظ لغات درس 5 و 6 / بررسی دو متن درس 5 و 6 / تسلط بر تمارین درس 5 و 6 / تکلیف نوشتنی : پیدا کردن فعل های مجهول از ابتدا تا انتهای درس 6 (متن و تمارین کامل )

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: کتاب همراه تا سوال 133 صفحه 139 حل شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: