فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: تدریس تا ابتدای ماشین گرمایی
تکلیف: تمرین 3 فصل 5 کتاب کار

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: حل تمرین 1 کامل و حل تمرین 2 تا شماره 27 شماره های فرد + تدریس فرایند هم دما
تکلیف: تمرین 2 فصل 5 سوال 29 تا سوال 41 شماره های فرد

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: تدریس فصل 5 تا پایان فرایند هم فشار
تکلیف: تمرین 1 از فصل 5 کتاب کار به جز سوال 6 و تمرین 2 از فصل 5 کتاب کار سوالات 13 تا 27 شماره های فرد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: