فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: زنگ اول : تدریس کامل 4 باب ثلاثی مزید درس 3 / بررسی کامل اعلموا / حل کامل اختبر نفسک درس 3 / زنگ دوم : ترجمه متن درس 3 / بررسی نکات داخل متن از افعال و حروف ناصبه با فعل مضارع که التزامی معنا میشه / بررسی ترجمه خاص در باب رفته بعضی افعال / ترجمه ضمیر متصل به کلمات / حل سوالات بعد از متن درس 3 / بررسی لغات / ترجمه حوار درس 3
تکلیف: تکلیف حفظ کردنی : حفظ 8 باب درس 3 و 4 / حفظ لغات درس 4 تکلیف نوشتاری : حل تمارین 2 و 6 درس 3 / ترجمه متن درس 4 / حل سوالات بعد از متن درس 4 / ترجمه حوار درس 4 /

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: قضیه تالس تدریس شد و مثال های مربوطه حل شد
تکلیف: صفحه 33 کتاب درسی

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: فعالیت کلاسی: حل تمرین 2 فصل 3 سوالات 26 تا 36 (کار نیروی ثابت)- بررسی نکات کار نیروی ثابت و تمرین 3- تدریس کار کل
تکلیف: تمرین 2 فصل 3 کتاب کار (سیمی) سوالات باقی مانده حل شود- تمرین 4 فصل 3 کتاب کار (سیمی) حل شود

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: موارد زیر تدریس شد: ارتباط چیست؟ ارتباط موثر چیست؟ بررسی موقعیت هایی که نیاز به برقراری ارتباط داریم. چرا برقراری ارتباط با دیگران الزامی است؟
تکلیف: در چه موقعیت هایی برای برقرای ارتباط با دیگران با مشکل مواجه می شوید؟ در همین قسمت پاسخ های خود را یادداشت نمایید. سوالی هم داشتید بفرمایید.

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: تمرین و پرسش مفاهیم تدریس شده
تکلیف: نوشتن یک صفحه HTML از کدهای تدریس شده بصورت کامل پرسش برای جلسه بعدی

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: ادامه تدریس درس 6 بررسی امتحان جامع تدریس دستور درس 6 : ضمایر شخصی و جهش ضمیر و نقش دستوری مفعول و متمم ....
تکلیف: 20 تست از درس 5 و 20 تست از درس 6 ارسال تصاویر مطالب نوشته شده

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: فعالیت کلاسی: حل تمرین 1 (انرژی جنبشی) از فصل 3 شماره های فرد-تدریس کار نیروی ثابت و کار نیروی وزن
تکلیف: تمرین 2 از فصل 3 کتاب کار(کتاب سیمی) از شماره 26 تا پایان 36

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: دو زنگ : ترجمه متن درس 2 / بررسی افعال داخل متن / حل سوالات بعد از متن درس 2 / حل تمارین 3 و 4 درس 2 / زنگ دوم : حل تمارین 4 و 5 و 6 و انوار القرآن درس 2 / *اتمام درس 2 * / شروع تدریس ثلاثی مزید 4 باب درس 3 /
تکلیف: حفظ کردنی : حفظ لغات درس 3 / حفظ 4 باب درس 3 نوشتاری : ترجمه متن درس 3 / حل سوالات بعد از متن درس 3 / ترجمه حوار درس 3 / حل تمارین 1 ، 3 ، 4 ، 5 و انوار القرآن درس 3

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: سوالات ازمون تحلیل شد تناسب تدریس شد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: