فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: زنگ اول : حل تمارین 2 تا بخشی از 5 / بررسی نکته مشار الیه / تشخیص ساخت وزن کلمات / زنگ دوم : تکمیل تمرین 5 / نکته ترکیب وصفی و تشخیص ش از اضافی / حل تمرین 6 / شروع تدریس اعداد ( عدد 1 و 2 اصلی )
تکلیف: حفظ لغات درس 2 / ترجمه متن درس 2 / حل سوالات بعد از متن ص 13 درس 2 / ترجمه حوار ص 16 درس 2 تذکر : تکالیف در صفحه ی سفید مقابل نوشته شود.

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: پایان درس 1 درس 2 تدریس شد ادامه آرایه های ادبی تدریس دستور . (زمان افعال و ..)
تکلیف: 1-ارسال تصاویر نوشته شده در درس 2-تست درس دوم

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تمرین صفحه 40 و 41 حل شد صفحه 29 و 30 کتاب همراه تشریح و حل شد
تکلیف: صفحه 31 و 32 کتاب همراه

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: فعالیت کلاسی: تدریس فشار، تا ابتدای فشارسنج هوا و حل تمرین 3 از کتاب کار تا پایان سوال 34
تکلیف: تمرین 3 از فصل 2 کتاب کار (کتاب سیمی) صفحه 53 تا پایان صفحه 56

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: موارد زیر تدریس شد: مهارت مدیریت هیجان چیست و چه کمکی به ما می کند؟ انجام فعالیت هیجان خشم در کلاس و بررسی بازخورد دانش آموزان تبعات مدیریت نکردن خشم هیجان ترس و انواع ترس

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
فعالیت: رفع اشکال آزمون علوی و تدریس مباحث رادیو ایزوتوپ ها و برسی کتاب تا صفحه 9
تکلیف: فایل پی دی اف زیر حل شود

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: فعالیت کلاسی: تحلیل آزمون پیشروی 1- تدریس فشار تا پایان ص 48 کتاب کار (کتاب سیمی)
تکلیف: تمرین 3 از فصل 2 کتاب کار ص 51 و 52 (کتاب سیمی) سوال 30 تا پایان 38

دین و زندگی دهم

مدرس: پاشا، محمد
فعالیت: تدریس ادامه درس اول و درس دوم تا انتهای قدرت انتخاب
تکلیف: انجام اندیشه و تحقیق صفحه 23-درس اول به صورت کامل

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: حل تمرین صفحه 26 و 27
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: