فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: تدریس درس 13 دستور و آرایه ادبی
تکلیف: ارسال تصویر دروس 25 تست علوی

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: زنگ اول : مرور کامل درس 5 جهت آمادگی آزمون تشریحی درس 5 مورخ 27 بهمن00 / زنگ دوم : تحلیل کامل تست های آزمون پارسال وبررسی نکات جهت آمادگی آزمون پیشروی جمعه 29 بهمن 00
تکلیف: تکلیف : حل تمرین 1 و 2 و انوار القرآن درس 6
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: