فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
تکلیف: حل مثال ها و تست های فصل2 دوازدهم (جزوه) +ارسال

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: مرور بعضی از مباحث تدریس شده
تکلیف: تحلیل آزمون روز جمعه علوی نون شب 1 و 2 و 3 به صورت تحلیلی و تشریحی تست های مبحث مجاز از آرایه الگو به صورت تشریحی

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: مرور آزمون 5 آذر
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: