فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران
تکلیف: از درس دوم کتاب دهم علوی تست گرامر بحث صفات 30 تست

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب انلاین علوی فصل 1 یازدهم سوالات232تا248وسوالات256تا280

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
تکلیف: تست 1 الی 70 فصل 3 فیزیک دهم کتاب علوی توجه : تست 1 تا 35 تا روز 4 شنبه و 35 تا 70 تا روز شنبه مهلت ارسال دارند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: