فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران
فعالیت: لغات درس 2 پایه 12 رو از کتاب همراه بخونید
تکلیف: از تست 51 تا 100 رو پاسخ بدین

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب انلاین علوی دوازدهم فصل اول سوالات131تا146و سوالات151تا174

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
فعالیت: تدریس فصل 2 دوازدهم تا انتهای نیروی کشسانی
تکلیف: فصل 2 کتاب علوی از تست 1 الی 73

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
فعالیت: مطالعه درس داده شده برای جلسه بعد

ریاضی دوازدهم تجربی

مدرس: نوری، پیام
فعالیت: تدریس درس 1 از فصل 2 دهم
تکلیف: کتاب علوی ص 202 تا 205 تست های 1 تا 30 برای روز سه شنبه 4 آبان
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: