فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: تدریس درس 13 دستور و آرایه ادبی
تکلیف: ارسال تصویر دروس 25 تست علوی

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: زنگ اول : مرور کامل درس 5 جهت آمادگی آزمون تشریحی درس 5 مورخ 27 بهمن00 / زنگ دوم : تحلیل کامل تست های آزمون پارسال وبررسی نکات جهت آمادگی آزمون پیشروی جمعه 29 بهمن 00
تکلیف: تکلیف : حل تمرین 1 و 2 و انوار القرآن درس 6

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
تکلیف: حل تمرین های موجود در جزوه و پاسخ دادن به سوالات فایل زیر

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: زنگ اول : حل تمارین 1 و 2 و 3 درس 5 / بررسی ثلاثی مزید / بررسی ترکیب اضافی و وصفی / بررسی نوع افعال و وزن سازی ونام صیغه / نکته تستی باب تفعیل و افعال و مفاعله / نکته جمع مکسر غیر انسان در حکم مفرد مونث / زنگ دوم : حل تمارین 4 و 5 و 6 و انوار درس 5 / بررسی ترکیب اضافی و وصفی / بررسی انواع فاعل /نکته فاعل از نوع ضمیر مستتر / بررسی نکته نقش های وابسته / *اتمام درس 5 *
تکلیف: حفظ لغات درس 6 / ترجمه متن درس 6 / حل سوالات بعد از متن درس 6 / ترجمه حوار درس 6

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: حل سوالات 53 تا پایان 57 و 72 تا پایان 75 از تمرین 3 و 82 تا پایان 85 تمرین 4 کتاب کار+تدریس تا ابتدای تغییر حالت ها
تکلیف: ص 155 و 159 و 160 کتاب کار
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: