فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: تدریس درس جدید بیداد ظالمان و همای رحمت نکات دستوری و آرایه ادبی
تکلیف: ارسال تصادیر نکات ذکر شده تست درس سوم انجام شود

نگارش دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: تدریس درس جدید نگارش
تکلیف: ارسال تصاویر سوالات گفته شده در درس نوشتن انشا و مثل نویسی

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: حل تمرین های 5 و 6 از فصل 2 کتاب کار (برخی از سوالات مانده)- اتمام فصل 2 و شروع فصل 3 و تدریس مبحث انرژی جنبشی
تکلیف: تمرین 1 از فصل 3 کتاب کار (کتاب سیمی)، شماره 1 تا پایان شماره 16

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: در این جلسه موارد زیر تدریس شد: پخش ویدئو مرتبط با مدیریت استرس بررسی عوامل بیرونی ایجاد استرس و ارائه راه کار هدفگذاری- مدیریت زمان. برنامه ریزی. ارتباطات بین فردی ناسالم سبک های مقابله با استرس: هیجان مدار - مسئله مدار

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: آموزش کدنویسی انواع forms
تکلیف: ساخت یک صفحه html و درج کدهای form در آن جلسه آینده پرسش میشود

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: حل کامل تمرین 4 از فصل 2 کتاب کار و تدریس اصل برنولی و آهنگ شارش حجمی (پایان تدریس فصل 2)
تکلیف: تمرین 6 از فصل 2 کتاب کار

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: زنگ اول : دوره کل بحث اعداد درس 2/ نکات ساعت / عملیات حسابی / ایام هفته / بیان درصد / حل اختبر نفسک درس 2 با بررسی نکات معدود و جنس عدد / زنگ دوم : ترجمه حوار درس 2 / حل تمارین 1 و 2 درس 2
تکلیف: حل تمرین تشریحی ص 9 جزوه دهم بحث اعداد / تحلیل تشریحی تست 1 تا پایان 10 از جزوه دهم بحث اعداد

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تا سوال 116 کتاب همراه حل شد

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: حل چند تمرین از مبحث فشارسنج ها و تدریس کامل شناوری و تحلیل آزمون تستی پارسال برای آمادگی آزمون 14 آبان 1400
تکلیف: تمرین 4 و تمرین 5 از فصل 2 کتاب کار (سیمی) به جز سوال 76 و فایل تحلیل آزمون پارسال پیوست است

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: در این جلسه موارد زیر تدریس شد: عوامل ایجاد استرس: درونی: تیپ شخصیتی، تعارض، باورهای نادرست بیرونی: ناهمخوانی بین توانمندی های فرد و موقعیت بیرونی، ارتباطات بین فردی ناسالم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: