فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: تدریس درس12 گونه شناسی حماسی تدریس درس5 نگارش
تکلیف: ارسال تصاویر درس 12 فارسی و 5 نگارش ارسال انشای درس 5 نگارش تست درس 12 کتاب علوی 20 تست

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: مرور مجدد مفاهیم طراحی صفحه استاتیک+ پرسش کلاسی
تکلیف: طراحی و ساخت یک صفحه کامل وب از مفاهیم تدریس شده

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: حل تمرین 2 فصل 4 کتاب کار تمام شد- حل تمرین 3 کتاب کار از 61 تا پایان 71 +تدریس نمودارهای گرما + ترکیب با فصل 3
تکلیف: ص 154 کتاب کار از سوال 72 تا پایان 75

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: دو زنگ حضوری : بررسی قواعد درس 5 / انواع جمله و نقش ها / حل دو اختبر نفسک / ترجمه حوار درس 5 /
تکلیف: حل تمارین 1 تا 6 و انوار القرآن درس 5

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تاابتدای مساحت تدریس شد تاسوال 15 کتاب همراه حل شد
تکلیف: تمرین صفحه 63 و 64 کتاب درسی

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: تدریس درس 11 نکات دستوری درس11 شیوه بلاغی و عادی
تکلیف: ارسال تصاویر درس 10 و 11 20 تست عاوی درس10و 11

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: حل شماره های زوج تمرین 2 فصل 4 کتاب کار+تدریس گرما تا ابتدای نمودار
تکلیف: تمرین 2 شماره های فرد+تمرین 3 از سوال 61 تا پایان 71
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: