فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: تدریس درس 13با ارایه ادبی
تکلیف: ارسال تصاویر درس 13 25 تست از درس 13 علوی امتحان از اول درس 11 تا اخر 14

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: تدریس کامل تغییر حالت های ماده
تکلیف: ص 169 و ص 170 کتاب کار

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: