فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
فعالیت: مرور مبحث جرم اتمی میانگین و تدریس مبحث مول
تکلیف: سوالات پی دی اف را در موعد مقرر حل کنید

تفکر و سواد رسانه‌ای دهم

مدرس: پورحیدر، امین
فعالیت: تدریس درس 2 (کامل)
تکلیف: فعالیت در خانه ص 19 کتاب و نوشتن متن و زیرمتن و فرامتن و توضیحات لازم در مورد فیلم پخش شده.

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: دو زنگ : تدریس بحث اعداد درس 2 / 4 قسمت اعداد اصلی و ابتدای اعداد ترتیبی تدریس شد / کلی مثال حل شد
تکلیف: حل تمارین 1 تا پایان 6 درس 2 / انوار القرآن ص 21

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تاآخر سوال 85 کتاب همراه حل و بررسی شد
تکلیف: صفحه 33 و 34 کتاب همراه

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تا آخر تست 80 حل و بررسی شد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: