فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: تکمیل تدریس انبساط گرمایی و حل مثال
تکلیف: ص 142 تا ص 146 کتاب کار (سیمی) سوالات زوج

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: