فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: فعالیت های انجام شده در کلاس درس حل تمرین چگالی و چگالی مخلوط از کتاب کار و کتاب همراه علوی
تکلیف: سوال 50 تا 82 از فایل کتاب فیزیک 1 همراه علوی ص 25 تا ص 28 مهلت ارسال در پرتال علوی تا شنبه 10 مهر 1400 ساعت 12 شب

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: تدریس چگالی مخلوط تحلیل آزمون تابستان
تکلیف: تمرین 8 از فصل 1 فایل کتاب کار
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: