فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: کاوشگران 1

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: ضرب عدد اعشاری تدریس شد و مثال های بسیاری از آن توسط دانش آموزان در پای تخته حل شد.
تکلیف: دختران عزیزم مرور فصل پنجم کتاب ریاضی را پاسخ دهند.

علوم پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: مبحث قرقره ها از فصل نهم علوم تدریس شد.

فارسی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار فارسی درس چهاردهم با کمک دخترهای عزیزم پاسخ داده شد.
تکلیف: یادآوری می گردد دختران عزیزم از روی کلمات مهم درس شجاعت (25 کلمه) هر کدام دوبار در انتهای دفتر املا بنویسند.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: درس بازگشت از حج تدریس شد و در آن دختران عزیزم با مناسک حج و چگونگی تبلیغ دین اسلام توسط پیامبر آشنا شدند.

بازی استراتژیک

مدرس: قمری، ندا
فعالیت: بازی حلقه چابکی راست چپ جلو عقب ،123 بصورت گروهی و رقابتی انجام گرفت . در این بازی کلاس 5/1 خیلی خوب بودند .

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: (1) تفریق اعداد اعشاری تدریس شد و سپس تمارین کتاب قسمت تفریق اعداد اعشاری توسط دختران عزیزم پاسخ داده شد. (2) کتاب کار ریاضی مبحث معرفی عدد اعشاری در کلاس پاسخ داده و سپس تصحیح شد.
تکلیف: قسمت تفریق عدد اعشاری کتاب کار ریاضی علوی پاسخ داده شود.

فارسی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: درس چهاردهم از کتاب فارسی با عنوان (شجاعت) و دانش زبانی آن تدریس شد سپس درک مطلب آن پاسخ داده شد. نیمه اول کتاب کار فارسی درس چهاردهم پاسخ داده شد.
تکلیف: تا روز چهارشنبه از روی لغات مهم درس هر کدام دو بار در انتهای دفتر املا نوشته شود. دختران عزیزم برای فردا کتاب نگارش خود را به همراه داشته باشند.

قرآن پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: درس هشتم از کتاب قرآن توسط دختران عزیزم روخوانی شد و سپس پاسخ فعالیت ها و تمارین آن داده شد و در رابطه با مفهوم پیام قرآنی صحبت شد.
تکلیف: در صورت تمایل دست ورزی مرتبط با پیام قرآنی انجام گردد.

متن اطلاعاتی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: پاسخ کتاب کار ریاضی مبحث معرفی اعشار در این قسمت قرار داده شده است دختران عزیزی که غایب هستند کتاب خود را با استفاده از فایل زیر کنترل نمایند.

زیبانویسی

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس زیبانویسی نوشتن حروف( ن) تدریس و تمرین شد.

متن اطلاعاتی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: جشن 22 بهمن برگزار گردید.

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: تمرین کتاب درسی از مبحث اعشار با کمک دختران عزیزم پاسخ داده شد. و سپس به برخی از سوالات پیک ارمغان 19 با کمک دختران عزیزم پاسخ داده شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی مبحث جمع اعداد اعشاری پاسخ داده شود. و سوالات باقی مانده از پیک ارمغان 19 پاسخ داده شود و سپس روز شنبه آورده شود.

متن اطلاعاتی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: دختران عزیزم به اردوی علمی و پژوهشی باغ کتاب رفتند.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: ایجاد ماسک، تغییر opacity و fill آموزش داده شد.

مهارت اجتماعی

مدرس: تسبیحی، عاطفه
فعالیت: موارد باقی مانده در مبحث گفتگو موثر تدریس شد و موانع اثر گذار در گفتگو بررسی گردید

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: جمع اعداد اعشاری تدریس شد و کتاب ریاضی صفحه 91 و 92 تدریس شد.
تکلیف: صفحه 93 از کتاب درسی ریاضی پاسخ داده شود. دختران عزیزم می توانند تا روز شنبه به سوالات قسمت جمع کتاب کار ریاضی پاسخ دهند.

فارسی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: شعر بال در بال پرستوهای خوب از درس سیزدهم کتاب فارسی تدریس شد‌.
تکلیف: دختران عزیزم تا روز شنبه فرصت دارند شعر را حفظ نمایند.

متن اطلاعاتی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: دختران عزیزم با توجه به اردوی فردا، برای فردا کتاب ریاضی و ارمغان 19 را به همراه داشته باشید.

استعداد فضایی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: جلسه دهم از کتاب استعداد تحلیلی با کمک دختران عزیزم پاسخ داده شد.

مهارت زندگی

مدرس: فرهمند، الهام
فعالیت: چرخه تصمیم گیری و جمع آوری اطلاعات در تصمیم گیری تدریس و صفحات 38تا 41 در کلاس کامل گردید.

بازی استراتژیک

مدرس: قمری، ندا
فعالیت: وارم آپ انجام شد ، با تند و کند شدن موزیک و استفاده از پرش ها و استفاده از جهات مختلف در جهت بهبود متابولیسم و بهبود گردش خون و ضربان قلب . کار با حلقه ی چابکی و Tap step انجام شد بصورت گروهی و رقابتی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: