فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: کاوشگران 1

زنگ تفریح

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: دانش آموزان به اردوی بسیار جذاب و دوست داشتنی ، صرف صبحانه رفتند

علوم پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: دراین جلسه مبحث مربوط به تغییرات مواد تدریس شد.به منظور تثبیت این مطلب،دخترانم برای عزیزانشان قلم لمسی آماده کردند.

ورزش پنجم

مدرس: کاظمی، محدثه
فعالیت: نرمش و گرم کردن گروهی و تعامل بین بچه ها آموزش حرکات و زنجیره حرکتی جدید آموزش ترکیب فیگورهای دست و پا توضیح و تمرین در رابطه درک بهتر موزیک و ریتم سرد کردن و تمرین تعادل انجام شد.

ریاضی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: مبحث کسرهای مساوی و مقایسه ی کسرها مرور گردید.صفحه 7و 8 از تابستانه ی علوی پاسخ داده شد.
تکلیف: سوال 3 از مبحث کسرهای مساوی پاسخ داده شود.

فارسی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
تکلیف: صفحه 12 از تابستانه علوی تکمیل شود.

نجوم

مدرس: دانشور، پریا
فعالیت: اهله ماه (فازهای ماه) با آزمایش، تصویر و ویدئو تدریس شد.

ریاضی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: در این جلسه مبحث کسر،کسر واحد مرور گردید.همچنین دانش آموزان با انجام دست ورزی مربوطه مبحث اعداد مخلوط را مرور نمودند.
تکلیف: دختران گلم می توانند صفحه 8 تابستانه را پاسخ دهند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: