فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: کاوشگران 1

علوم پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: سوالات باقی مانده از کتاب کار علوم درس چهارم با عنوان "برگی از تاریخ زمین" با کمک دخترهای عزیزم پاسخ داده شد.
تکلیف: دختران عزیزم تا شنبه فرصت دارند که تحقیق علوم راجع به دایناسور را انجام دهند و تصویری از آن نیز بکشند.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: نکات مهم درس ششم مطالعات اجتماعی با عنوان "صنایع ایران" از کتاب درسی بیان شد و به فعالیت های آن پاسخ داده شد.
تکلیف: دختران عزیزم پس از مطالعه درس نامه ششم کتاب کار علوی به سوالات آن پاسخ دهند.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: هدیه های آسمان درس 5 و 6 کامل از تمامی دانش آموزان پرسیده شد.

بازی استراتژیک

مدرس: قمری، ندا
فعالیت: موزیکوگرام آموزش داده شد و خود دانش آموز آنرا روی کاغذ با هدف بخش شنیداری و دیداری و خلاقیت انجام داد .

هوش و استعداد تحلیلی

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: کتاب هوش و استعداد تحلیلی از سوال 6 صفحه 18 تا آخر 7 صفحه 21 با کمک دخترهای عزیزم پاسخ داده شد.

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: [1] حالت سوم رسم تقسیم کسرها (کسر تقسیم بر عدد) تدریس شد و کتاب ریاضی تا آخر صفحه 39 توسط دخترهای عزیزم حل شد.[2] کتاب کار ریاضی مبحث ضرب کسرها باهمکاری دخترهای عزیزم پاسخ داده شد.
تکلیف: [1] کتاب کار ریاضی تقسیم کسرها پاسخ داده شود و فردا آورده شود. [2] دختران عزیزی که کتاب درسی ریاضی تا پایان صفحه 39 را فرصت نکردند در کلاس تکمیل کنند برای فردا انجام داده و با خود بیاورند.

فارسی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: سرود ملی توسط دخترهای عزیزم هم خوانی شد و فیلم پیشینه ی سرود ملی از ابتدا تاکنون برای دخترانم پخش شد.
تکلیف: دختران عزیزی که کتاب نگارش تحویل ندادند فردا کتاب های نگارش خود را بیاورند. کنترل کنید درس پنجم آن کاملا حل شده باشد.

املا پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: املا و لغت معنی از درس ششم فارسی " سرود ملی" گرفته شد.
تکلیف: فردا کتاب کار علوم آورده شود کنترل شود درس پنجم کامل تکمیل شده باشد.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
تکلیف: فردا از درس پنجم و ششم هدیه های آسمان ارزشیابی کتبی گرفته می شود. کاردستی گل صد برگ همانند نمونه هایی که برای دختران عزیزم به نمایش گذاشته شد مرتبط با درس پنجم هدیه های آسمان تا روز شنبه ساخته شود.

قرآن پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: انیمیشن بشارت درس چهارم برای دختران عزیزم پخش شد.

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: آزمونک ریاضی از ضرب کسرها گرفته شد. حالت دوم رسم شکل برای تقسیم کسرها ( عدد بر کسر) تدریس شد.
تکلیف: دختران عزیزی که نمره عالی در آزمونک نگرفتند مجدد فردا ارزشیابی می شوند.

فارسی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: درس ششم فارسی با عنوان "سرود ملی" تدریس شد در این جلسه دختران عزیزم با ویژگی های پرچم و سرود ملی هر کشور آشنا شدند.
تکلیف: از روی کلمات مهم درس در انتهای دفتر دوبار نوشته شود. فردا املا از درس ششم گرفته خواهد شد.در این املا معنی لغات و شعرهای متن نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

نگارش پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: نگارش درس چنار و کدوبن با کمک دخترهای عزیزم پاسخ داده شد.

سواد مالی

مدرس: رمضان محلی، آسیه
فعالیت: دوره درس اول تا هفتم در کلاس انجام شد.

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: [1] تقسیم کسرها حالت عدد بر عدد (رسم شکل و تکنیک) تدریس شد.[2] کتاب ریاضی صفحه 43 و 44 تدریس شد. فایل آن در ادامه قرار می گیرد دختران عزیزی که غایب هستند کتاب خود را تکمیل کنند.
تکلیف: [1]کتاب کار ریاضی مبحث ضرب کسرها کامل حل شود. [2] فردا از مبحث ضرب کسرها ارزیابی کتبی صورت خواهد گرفت.

علوم پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: کتاب علوم درس چهارم روخوانی شد و نکات مهم آن بیان شد و پاسخ فعالیت های آن با کمک دخترهای عزیزم داده شد.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: مطالعات اجتماعی درس 7 با عنوان "نواحی صنعتی ایران" تدریس شد.
تکلیف: درس ششم مطالعات اجتماعی فردا بطور کامل از تمامی دانش آموزان ارزیابی می گردد.

ورزش پنجم

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: دراز نشت با حلقه (بازی آزاد)آموزش داده شد.

هوش و استعداد تحلیلی

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
تکلیف: تدریس امروز ریاضی در این قسمت بار گذاری شده است لطفا وارد دفترهای خود کنید. دختران عزیزی که امروز پیک ارمغان و کتاب کار اجتماعی تحویل ندادند فردا حتما با خود به مدرسه بیاورند.

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه 34 کامل و صفحه 35 تا پایان سوال 5 با کمک دخترهای عزیزم پاسخ داده شد.

فارسی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: از کتاب کار فارسی مبحث ضمیر، پیشوند و پسوند تدریس شد و سوالات آن با کمک دخترهای عزیزم پاسخ داده شد.

قرآن پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: قصه بشارت توسط دختران عزیزم روخوانی شد و راجع به آن توضیحاتی داده شد سپس تمرین صفحه 34 انجام و صفحه 35 روخوانی شد.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: بلوک های بلندی صدا، زمان سنج، شرطی و اگر آموزش داده شد و پروژه مربوط به آن در کلاس انجام شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: