فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: کاوشگران 1

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: در این جلسه سوالات مرور فصل سوم از کتاب ریاضی با کمک دختران عزیزم پاسخ داده شد. محتوی این جلسه در این قسمت قرار داده شده است.
تکلیف: دختران عزیزم تا روز دوشنبه فرصت دارند به سوالات پیک ارمغان 14 پاسخ دهند.

قرآن پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: دروس یک تا پنج قرآن از تمامی دختران عزیزم پرسیده شد و طرح بیدپای آذر ماه نیز برگزار گردید.فایل بیدپای 2 در این قسمت قرار گرفته است.
تکلیف: برای روز شنبه از ابتدای درس 1 تا انتهای درس 5 کتاب هدیه های آسمان از تمامی دانش آموزان عزیز درس پرسیده خواهد شد. دختران عزیزم هنگام مطالعه دقت داشته باشند که هر آیه ای که در درس ها آمده است به چه مفهومی اشاره دارد. یاد آوری می گردد این پرسش ها در ارزیابی نوبت اول شما تاثیر مستقیم خواهد داشت.

متن اطلاعاتی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
تکلیف: دختران عزیزم پاسخ پیک ارمغان 13 و سوال های مروری ریاضی مبحث الگوها که دیروز به عنوان تکلیف داده شد در این قسمت قرار گرفته است لطفا هر دو را با دقت صحیح کنید و تیک بزنید و ایرادات خود را تمرین کنید. روز شنبه تمامی تکالیف هفته گذشته خود را به همراه داشته باشید.

استعداد فضایی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: در این جلسه مبحث عدد نویسی و میلیارد از فصل اول کتاب ریاضی مرور شد.
تکلیف: دختران عزیزم پس از مطالعه درسنامه کتاب کار علوی قسمت کسر بزرگتر از واحد و قسمت عدد نویسی به سوالات زیر با دقت و کامل پاسخ دهند.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: شناخت رنگ ها و مدهای رنگ ( RGB ، CMYK و ... ) در نرم افزار فتوشاپ آموزش داده شد.

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه 60 و 61 به کمک دخترهای عزیزم پاسخ داده شد.

علوم پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: در این جلسه دختران عزیز با ساختمان گوش و سیستم شنوایی آشنا شدند و راهکارهای مراقبت از گوش، فواید و مضرات ماده چرب گوش را آموختند.
تکلیف: دختران عزیزم درسنامه کتاب کار علوم قسمت گوش را به دقت مطالعه کنند و سپس به سوالات کتاب کار علوم بخش گوش پاسخ دهند و در این قسمت بارگذاری نمایند.

فارسی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: با توجه به برنامه مطالعاتی از ابتدای درس 5 تا انتهای درس هشتم از دختران عزیزم درس پرسیده شد.
تکلیف: دختران عزیزم با توجه به برنامه مطالعاتی فردا تا آخر درس پنجم قرآن از تمامی دختران عزیزم درس پرسیده خواهد شد.در این پرسش وقف کلمات ، چگونگی اتصالات ، پیداکردن کلمات ناخوانا ، معنی لغات و عبارات (کلمات جای خالی در جمله) پرسیده خواهد شد.

هوش و استعداد تحلیلی

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: در این جلسه مبحث الگوها بطور کامل مرور شد و دختران عزیزم با چگونگی یافتن رابطه در الگوهای مثلثی و مربعی و فاصله ثابت آشنا شدند.
تکلیف: دختران عزیزم ابتدا درسنامه کتاب کار قسمت الگوها را با دقت مطالعه کنند و سپس سوالاتی که در این قسمت قرار داده می شود را با دقت و مرتب پاسخ داده دهند. و پاسخ ها را در این قسمت بارگذاری کنند.

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: در این جلسه مبحث درصد تدریس شد و دختران عزیزم با تبدیل کسر به درصد و درصد به کسر و نمایش آن روی شکل آشنا شدند.محتوی تدریس شده در این قسمت بارگذاری شده است.
تکلیف: دختران عزیزم به سوالات مرور فصل سوم و همچنین سوالات تمرین صفحه 63 کتاب ریاضی بادقت پاسخ دهند. همچنین دختران عزیزم می توانند با نوشتن جزوه و حل سوالات آن از امتیاز این قسمت برخوردار شوند. دختران عزیزم حتما تکالیف را در پرتال بارگذاری نمایید.

فارسی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: با توجه به برنامه مطالعاتی نوبت اول در این جلسه 4 درس اول فارسی از اکثریت دختران عزیزم پرسیده شد.
تکلیف: لطفا کتاب کار فارسی درس هشتم با استفاده از فایل زیر تصحیح گردد و حتما تیک زده شود. فردا از درس پنجم تا آخر فصل 3 فارسی از دختران عزیزم درس پرسیده خواهد شد.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: هدیه آسمان درس 9 با عنوان یک جهان جشن، با ارائه پاور پوینت آن تدریس شد. دختران عزیزم در این جلسه با وقایع روز غدیر خم آشنا شدند.
تکلیف: دختران عزیزم کتاب های خود را با استفاده از فایل زیر کامل و در پرتال در قسمت تکالیف هدیه های آسمان بارگذاری نمایند.

هنر پنجم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی گل لاله، تکنیک پاستل روغنی انجام شد.
تکلیف: دختران گلم ادامه نقاشی در کلاس تکمیل می شود، برای جلسه بعد هر دو نقاشی دختر و سبد انار و گل لاله را همراه خود بیاورید، وسایل مورد استفاده جلسه بعد :پاستل روغنی و مدادرنگی و دفتر نقاشی می باشد.

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: مبحث تناسب کتاب کار ریاضی تکمیل شد و سپس از مباحث تناسب ارزشیابی صورت گرفت و پس از تصحیح به دختران عزیزم تحویل داده شد.
تکلیف: پیک ارمغان شماره 13 کامل و دقیق پاسخ داده شود.

نگارش پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: کتاب نگارش درس هشتم توسط دختران عزیزم پاسخ داده شد.
تکلیف: برای روز دوشنبه درس اول تا اخر درس چهارم فارسی کامل پرسیده می شود. نمره این پرسش های بخشی از نمره پایانی نوبت اول را در برخواهد گرفت. در این ارزیابی موارد زیر پرسیده خواهد شد: [1]کلمات مترادف، جمع و مفرد، متضاد [2] معنی شعر و جملات کتاب [3] شعرحفظی [4]کادرهای صورتی کتاب نگارش [5] دانش زبانی [6] سوالات کتاب کار علوی

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: سوالات مهم پیک های ارمغان رفع اشکال شد.

ورزش پنجم

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: آزمون دو سرعت 60متر گرفته شد.

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: دختران عزیزم به اردوی پژوهش سرای خوارزمی رفتند. آزمون تیمز برگزار گردید.
تکلیف: یادآوری می گردد کتاب کار فارسی درس هشتم تکمیل شود. دختران عزیزم می توانند سوالات ارمغان 13 را تا پایان هفته آینده پاسخ دهند.

علوم پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار علوم مبحث چشم با کمک دخترهای عزیزم پاسخ داده شد و از دختران عزیزم پرسش به عمل آمد.
تکلیف: کتاب درسی علوم قسمت چشم با استفاده از فایل زیر تکمیل گردد.

فارسی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
تکلیف: قسمت دوم درس دهم اجتماعی در این قسمت بارگذاری شده است.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: کتاب درسی اجتماعی درس دهم توسط فایل زیر تکمیل گردد همچنین درس دهم از کتاب کار اجتماعی پاسخ داده شود.
تکلیف: قسمت اول کتاب اجتماعی درس دهم در این قسمت بارگذاری شده است.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: بلوک های بزرگتر، کوچکتر و مساوی آموزش داده شد و پروژه های مداد جادویی و پرسش و پاسخ در کلاس انجام شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: