فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: reviewing words-reviewing structures-teaching new words-book page 32-activity book page 30 مرور لغات-مرور ساختارها-تدریس کلمات جدید-صفحه 32 کتاب-صفحه 30 کتاب کار
تکلیف: Write the new words in your notebook. complete the activity book page 30. کلمات جدید را در دفتر بنویسید.کتاب کار را کامل بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: مرور کلمات تدریس ساختارهای جدید کتاب: صفحه‌ی 31 کتاب کار: صفحه ی 29
تکلیف: لطفا از صفحه ی 29 کتاب کار عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا سوال‌ها و جواب های زیر را در دفتر بنویسید. (Have you got a brother? Yes I have. How old is your brother? He is eight.)

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Teaching new words (solid, liquid, gas ,radio, sofa, container) Teaching new structures تدریس کلمات جدید (solid, liquid, gas, radio, sofa, container) تمرین ساختارهای جدید
تکلیف: Please complete the worksheet below. Write each of these words 3 times in your notebook and draw a picture for each of them: (solid, liquid, gas) تکلیف لطفا کاربرگ زیر را کامل بفرمایید. هرکدام از کلمات زیر را 3 بار در دفتر بنویسید و برای هرکدام یک تصویر بکشید. (solid, liquid, gas)

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Teaching new words(clock, long hand, short hand, o'clock, half past) Teaching new structures(what time is it? It's...) تدریس کلمات جدید (clock, long hand, short hand, o'clock, half past) تمرین ساختارهای جدید (what time is it? It's...)
تکلیف: Please write these questions and answers in your notebook: What time is it? It's ten o'clock. What time is it? It's half past one. Please write numbers 1-12 in your notebook.(in figures and in words) تکلیف لطفا این سوال و جواب ها را در دفتر بنویسید: What's the time? It's ten o'clock. What's the time? It's half past one. لطفا اعداد 1تا 12 را در دفتر بنویسید.(به عدد و حروف)

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Reviewing the words Reviewing the structures Teching new words Book: page 30 Activity book: page 28 مرور کلمات مرور ساختارها تدریس کلمات جدید کتاب: صفحه ی 30 کتاب کار: صفحه ی 28
تکلیف: Take a photo of page 27 of your activity book and send it to me. Write each of these words 3 times in your notebook (Dad, mum, grandad, grandma, cousin, uncle, aunt) لطفا از صفحه ی 28 کتاب کار عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. هر کدام از کلمات زیر را 3 بار در دفتر بنویسید: (Dad, mum, grandad, grandma, cousin, uncle, aunt) Make some examples for vowel sounds using a/an. (for example: a cousin, an uncle) Make a handcraft with the vowel sounds.(optional) با استفاده از a/an مثال هایی برای حروف صدادار بنویسید. (برای مثال: a cousin, an uncle) با حروف صدادار یک کاردستی درست کنید.(اختیاری)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: