فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، مرور دروس برای آمادگی آزمون انجام شد.
تکلیف: فردا آزمون نهایی برگزار خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، مرور unit 5 انجام شد.صفحه ی 100 کتاب کار حل شد. تمرین و بازی با فلش کارت ها انجام شد .
تکلیف: برای جلسه ی بعد فلش کارت های انتهای کتاب مربوط به unit 6 را بریده و به کلاس بیاورید.لطفا کتاب کار همراه پسران گلم باشد . لطفا حتما لغات و گرامر درس 5 در منزل مرور شود.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، مرور unit 0-4 انجام شد. فردا مرور unit 5 را خواهیم داشت.
تکلیف: لطفا کلمات و ساختارهای هر درس همراه با تمرین کلاس، در منزل مرور شود. لطفا فلش کارت های انتهای کتاب مربوط به unit 5 را برش کرده و با خود به کلاس بیاورید.لطفا کتاب کار ODI 1 همراه پسران گلم باشد.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، صفحات 96 و 97 از کتاب و صفحات 91 و 94 و 95 از کتاب کار حل شد .سوال و جواب های اطلاعات شخصی در کلاس تمرین شد. گیم تمرین لغات در کلاس انجام شد.
تکلیف: لطفا پسرهای گلم برای مرور کتاب آماده باشند و دفتر همراه داشته باشند.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی ، آزمون شفاهی science برگزار شد. فعالیت گروهی سوال و جواب در مورد اطلاعات شخصی انجام شد. صفحات 92 و 93 کتاب کاور شد.صفحات 90 کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا برای شنبه کتاب و کتاب کار ODI1 , و دفتر همراه عزیزانم باشد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: