فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس علوم به زبان انگلیسی، دروس قبل مرور شد و در مورد حس بینایی و اجزای چشم صحبت شد و صفحه ی 47 کتاب science حل شد. در کلاس زبان انگلیسی عمومی،دروس قبل مرور شد و گیم تمرین لغات در کلاس انجام شد.
تکلیف: دانش آموزان عزیز در تعطیلات پیش روو دروس را مرور و تمرین و تکرار بفرمایند. دانش آموزانی که در مسابقه spelling شرکت دارند، فقط تمرین لیست لغات را انجام دهند و برای مسابقه 5 اردیبهشت آماده باشند. طبق روال یکشنبه ها کلاس زبان عمومی خواهیم داشت.کتاب و کتاب کار ODI1 و دفتر همراه پسران گلم باشد.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس ریاضی به زبان انگلیسی ،دروس قبل مرور شد.صفحات 32 و 33 کتاب با انجام گیم در کلاس حل شد. دانش آموزان سپهر عابدی-رادین قازانچایی و محمد یاسین وجد تمرین spelling برای آمادگی مسابقه داشتند.
تکلیف: برای فردا کتاب و کتاب کار ODI1 و دفتر و کتاب science همراه پسر گلم باشد.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی عمومی، صفحه ی 85 کتاب و صفحه ی 83 کتاب کار در کلاس حل شد.تمرین خواندن انجام شد.مرور ساختارها و عبارات انجام شد.
تکلیف: فردا کتاب math همراه پسر گلم باشد.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، صفحه ی 84 کتاب و صفحه ی 82 کتاب کار حل شد. تمرین خواندن با احساسات مختلف در کلاس انجام شد. کلمات و ساختارها مرور و تمرین شد.
تکلیف: لطفا سوالات و پاسخ های صفحه ی 83 کتاب را با استفاده از دو رنگ در دفتر بنویسید.این تکلیف مربوط به دیروز می باشد به دلیل مشکل پورتال مجدد بارگزاری شده.سپاس از همراهی شما لطفا خواندن متن صفحه ی 84 تمرین شود.پرسش خواهیم داشت. فردا نیز کلاس زبان عمومی خواهیم داشت بنابر این کتاب و کتاب کار ODI1 و دفتر نیاز هست.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در دو جلسه کلاس زبان انگلیسی عمومی، عبارات مرور و ساختارها تمرین شد.ساختار جدید تدریس و تمرین شد. صفحات 82 و 83 کتاب و صفحات 80 و 81 کتاب کار در کلاس حل شد. ساختار تدریس شده: What's he doing?He is catching a ball.He isn't throwing a ball.
تکلیف: لطفا سوالات و پاسخ های صفحه ی 83 کتاب با استفاده از دو رنگ در دفتر نوشته شود. افعال am-is -are و ing با رنگی متفاوت نوشته شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: