فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس ریاضی به زبان انگلیسی تمرین اعداد جفت برای عدد ده تمرین شد.
تکلیف: لطفا کاربرگ را انجام داده و حتما اعداد را به حروف بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی صفحه ی 45 کتاب کار شد.
تکلیف: لطفا عکس از کتاب و کتاب کار ارسال بفرمایید. لطفا جملاتی که در گزارش کانال واتساپ گفته شد ، در دفتر نوشته شود.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، صفحه ی 43 کتاب و ساختارها تمرین شد. صفحه ی 41 کتاب کار حل شد. در کلاس آفلاین زبان انگلیسی، صفحه ی 44 کتاب و صفحه ی 42 کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا از صفحات 41 و 42 کتاب کار عکس ارسال کنید. لطفا این جملات را در دفتر بنویسید. Can thay swim?yes thay can. Can she skip?No she can't.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در زنگ زبان انگلیسی،جملات یلدا تمرین شد و از دانش آموزان عکس و فیلم تهیه شد.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی در باره ی حالت های مختلف ماده صحبت و تمرین شد. بحث گازها تدریس شد. جملاتی درباره یلدا تمرین شد. ویدیو کاردستی یلدا تماشا شد.
تکلیف: لطفا کاربرگ را کامل کنید. لطفا چند جمله درباره یلدا بگویید ، کاردستی را ساخته، از خود ویدیو بگیرید و در حالیکه جملات را می گویید کاردستی خود را نشان دهید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: