فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، مرور جلسات پیش انجام شد. صفحه ی 67 کتاب و 65 کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 67 کتاب و 65 کتاب کار عکس ارسال بفرمایید. لطفا هر کدام از کلمات زیر را سه بار در دفتر بنویسید: zoo-playground-shop-library-cafe

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس علوم به زبان انگلیسی، درس جلسه ی پیش مرور شد. در کلاس آفلاین ساختار there is و there are تمرین شد.
تکلیف: لطفا ویدیو آفلاین را دیده و جملات را در دفتر بنویسید و برای هر جمله تصویری بکشید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، صفحه ی 65 کتاب و صفحه ی 63 کتاب کار حل شد. جملات روز پدر تمرین شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 65 کتاب و 63 کتاب کار عکس ارسال بفرمایید. لطفا کاردستی را ساخته و جملات را گفته و ویدیو ارسال کنید.(اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،ساختار جدید تدریس و تمرین شد. صفحه ی 63 کتاب حل شد. در کلاس آفلاین،ساختار صفحه ی 63 مرور شد.
تکلیف: لطفا صفحه ی 61 کتاب کار را حل بفرمایید. لطفا جملات اسلاید آخر ویدیو ی آفلاین را در دفتر بنویسید. لطفا با on و behind دو جمله بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، صفحه ی 62 کتاب حل شد.
تکلیف: لطفا صفحه ی 60 کتاب کا را حل کنید. لطفا از این کلمات سه بار در دفتر بنویسید: cooker-fridge-lamp-bath
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: