فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: تدریس کلمات و اصطلاحات جدید درباره آشپزی. تماشای ویدیو. انجام بازی.
تکلیف: لطفا بجای شخصیت های ویدیو صداگذاری کنید و ویدیویی ضبط کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: تدریس کلمات جدید درباره اشیا موجود در پذیرایی. تدریس اصطلاحات جدید. انجام بازی.
تکلیف: کاربرگ انجام شود.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: تدریس کلمات درباره احساسات تمرین ساختارها انجام بازی
تکلیف: کاربرگ انجام شود
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: