فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: مریم

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: تدریس درس 17 تا آخر مبحث دلایل رعایت هنجار

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: تدریس درس 16 تا آخر و تدریس درس 17 تا آخر مبحث جامعه پذیری
تکلیف: مطالعه مباحث تدریس شده درس 17

مهارت زندگی و فلسفه‌ی نهم

مدرس: رستمی، محدثه
فعالیت: بحث آزاد
تکلیف: تکلیفی داده نشد

کامپیوتر نهم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: تدریس صفحات 106 تا 108 انجام شد. تحلیل بازی ها توسط دانش آموزان صورت گرفت.
تکلیف: مطالعه و مرور مطالب تدریس شده

زیست‌شناسی و زمین نهم

مدرس: فصیحی، پریسا
فعالیت: تکمیل تدریس مهره داران
تکلیف: انجام فعالیت های کتاب کار

فارسی نهم

مدرس: عبدالهی فرد، مینا
فعالیت: تدریس درس 14 و شعر خوانی.
تکلیف: خودارزیابی و فعالیت های نوشتاری تا پایان درس 14 انجام شود. کتاب کار تا پایان درس 14 پاسخ داده و کامل شود .

نگارش نهم

مدرس: عبدالهی فرد، مینا
فعالیت: خوانش انشا و تمرین های درس 6
تکلیف: ____

عربی نهم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: حل نمونه سوال تستی درس 8 ونمونه سوالا نهایی
تکلیف: پرسش از درس 8

فیزیک نهم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: تدریس اهرم ها
تکلیف: مطالعه فصل و پرسش

تست و مباحثه

مدرس: کناره، ماهک
تکلیف: حل سوال چهارم برای جلسه آینده (سر کلاس حل خواهد شد)

پیام‌های آسمان نهم

مدرس: پرینچی، معصومه سادات
فعالیت: تدریس درس 11 پیام ، بررسی سوالات خودت را امتحان کن
تکلیف: حل کتاب کار درس 11 ، آمادگی برای امتحان کتبی از درس های 7 تا 11 پیام های آسمان ، آمادگی جهت امتحان کتبی از درس 7 تا پایان 11

قرآن نهم

مدرس: پرینچی، معصومه سادات
فعالیت: تدریس درس 9 جلسه دوم ، حل تمارین ص 91 و 92 ، تمرین روان خوانی ، تدریس درس 10 جلسه اول
تکلیف: حل تمارین ص 97 و 98 ، آمادگی جهت امتحان کتبی از درس 7 تا 9 مورخ 26 فروردین

حساب نهم

مدرس: ریاضی، مهشید
فعالیت: تدریس معرفی و ساده کردن عبارات گویا انجام شد.
تکلیف: کتاب درسی صفحات 115 تا 118 کامل شود.

سواد مالی

مدرس: حیدری، مهسا
فعالیت: روش های قیمت گذاری محصول
تکلیف: پرسش های کسب و کاری صفحه 74
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: