فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: مریم

حساب نهم

مدرس: ریاضی، مهشید
فعالیت: امروز تدریس عبارتهای جبری (فصل 5) را شروع کردیم.
تکلیف: تمرین کتاب درسی صفحه 85 وارد دفتر و حل شود.

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
تکلیف: لطفا پاسخ خود را تا ساعت 16:15 در پرتال بارگذاری کنید

هندسه‌ی نهم

مدرس: فرح کرد محله، آمنه
تکلیف: پاسخ ها تا ساعت 17 بارگزاری گردد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: