فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: مریم

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: ارائه نمونه سوالات نهایی دروس 23-24 و تحلیل و توضیح سوالات جهت رفع اشکال
تکلیف: تستها جهت آمادگی ازمون پابه پا مطالعه شود

کامپیوتر نهم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: مرور مطالب
تکلیف: نداریم

ورزش نهم

مدرس: حامل کارگر، الناز
فعالیت: حضور غیاب چک کردن لباس گرم کردن امتحان آمادگی جسمانی سرد کردن.
تکلیف: ندارند

حساب نهم

مدرس: ریاضی، مهشید
فعالیت: مرور و حل تمرین انجام شد.
تکلیف: فقط تمرین و تکرار

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: تدریس درس 24 تا آخر انجام شد و پرسش از نمونه سوالات نهایی درس 21-22 انجام شد
تکلیف: پرسش از نمونه سوالات نهایی درس 23

هندسه‌ی نهم

مدرس: فرح کرد محله، آمنه
فعالیت: نمونه سوالات نهایی جزوه اسفندیار حل گردید و رفع اشکال شد و نکات مهم بیان گردید .
تکلیف: کل جزوه مرور شود . سوالات پلی کپی داده شده ( امتحان ) حل شود .

گلدوزی

مدرس: ثمر کار، لیلا
فعالیت: موفق باشید
تکلیف: فیلم در کانال ارسال خواهد شد کار لطفاً تکمیل شود وبرای بنده ارسال گردد موفق باشید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: