فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: مریم

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: ارائه سوالات درس 13 و تدریس درس 14 تا آخر پادشاهی رضاخان

مهارت زندگی و فلسفه‌ی نهم

مدرس: رستمی، محدثه
فعالیت: مبحث هدایت تحصیلی
تکلیف: دانش آموزان عزیز لطفا در خصوص گرایش تحصیلی خود به کسب اطلاعات بپردازید و یافته های خود را در جلسه آینده با دوستان خود مطرح کنید.

پژوهش نهم

مدرس: وحیدی، عطیه
فعالیت: محوریت جشنواره خورزمی
تکلیف: ندارند

کامپیوتر نهم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: شروع بخش سوم کتاب مبحث ذهن افزار
تکلیف: مطالب مطالعه شود

فارسی نهم

مدرس: عبدالهی فرد، مینا
فعالیت: تدریس درس 10 تدریس افعال ماضی
تکلیف: ص 79 و 78 کتاب کتاب کار درس 10 پرسش درس 9 و 10

نگارش نهم

مدرس: عبدالهی فرد، مینا
فعالیت: خوانش انشا
تکلیف: حکایت نویسی درس 5

عربی نهم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: پرسش از لغات وترجمه متن درس 6 وحل تمارین
تکلیف: پرسش از لغات وترجمه درس 6 وتمارین وهمراه داشتن کتاب کار وحل آن در کلاس وحل نمونه سوال بار گزاری شده

فیزیک نهم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: تدریس و حل تمرین
تکلیف: کتابکار نهم ص 108 الف: 1-2-3-5-6 ب: همه به جز 2 پ: 1تا16 و 20 تا 23
فعالیت: دانش آموزان عزیز روز دوشنبه 10 بهمن ماه آزمون حساب هگام 3 برگزار می شود فصل دوم (عددهای حقیقی) و فصل چهارم (توان و ریشه) 20 نمره

پیام‌های آسمان نهم

مدرس: پرینچی، معصومه سادات
فعالیت: تکمیل درس 7 ، حل فعالیت ها و پاسخ به سوالات خودت را امتحان کن
تکلیف: حل کتاب کار ، آمادگی جهت پرسش کلاسی

قرآن نهم

مدرس: پرینچی، معصومه سادات
فعالیت: تدریس جلسه دوم درس 7 ، حل تمارین درس ، روان خوانی
تکلیف: روان خوانی درس 7 جلسه اول و دوم ، حفظ معنی واژگان و جمله های درس 7 جلسه اول و دوم

حساب نهم

مدرس: ریاضی، مهشید
فعالیت: تدریس اتحاد مزدوج انجام شد.
تکلیف: کتاب کار ص 137 سوالات 1 و 2 حل شود.

سواد مالی

مدرس: حیدری، مهسا
تکلیف: دانش آموزان عزیز تا ساعت 13:30 میتونید برگ پاسخ خود را بارگذاری کنید

عربی نهم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: صرف فعل امر ونهی وروخوانی وترجمه درس 6
تکلیف: پرسش از لغات وترجمه متن درس 6 ولطفا نمونه سوال آزمون ترم دوم کپی بگیرید در کلاس حل کنیم

کامپیوتر نهم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: از صفحه 82 تا 86 تدریس شد
تکلیف: مطالب در مورد گذاشتن آهنگ روی کلیپ تمرین شود

حساب نهم

مدرس: ریاضی، مهشید
فعالیت: کتاب درسی ص 85 و کتاب کار ص 129 بررسی شد.
تکلیف: کتاب کار صفحات 129 و 130 کامل شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: