فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: ابونصر فارابی

فرهنگ و هنر هشتم

مدرس: شولی، احمد
فعالیت: گرفتن عکس از خود
تکلیف: یک عکس از خود گرفته و اینجا بار گذاری کنید،این کار برای یاد گیری شما و بارگذاری تکالیف در اینجا می باشد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: