فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: ابونصر فارابی

حساب هشتم

مدرس: نادری فر، حمیدرضا

هندسه‌ی هشتم

مدرس: ابراهیمی، ابراهیم
تکلیف: حل کاربرگ کاربرگ از فصول ترم اول هم آمده است که صرفا برای دوره مطالب قبلیست
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: