فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
تکلیف: حل 50 تست از کتاب همراه علوی مطابق با تست های گفته شده در آخرین جلسه

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
فعالیت: اتمام طرح درس تابستان و فصل 4 فیزیک دهم
تکلیف: تستهای ارسالی تا سه شنبه اتی حل شود

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: فصل دوم دهم از نسخه انلاین علوی175-176-179-181-184-191-195-196-200-201-211-214-215-216-217-221-224-225-228-231-232-234-241-242-245-247-249-250-256

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: تست های درس 6 و 7 دهم کتاب علوی

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس مبحث ویژگی های فعل و تست زنی این مبحث و مرور آرایه با تست جهت آمادگی آزمون
تکلیف: حل تشریحی تست های فصل 3 جزوه دستور از تست 1 تا 55 در صفحات 71 تا 81

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
تکلیف: از تست 1 الی تست 325 کتاب همراه علوی تست های مضرب 5 حل گردد توجه داشته باشید برای دو هفته آینده از تاریخ 13 تا 27 شهریور نیز از کتاب همراه علوی از 325 تست که در قبل 150 تای آن حل شده است و 150 تست باقی مانده هست در طول دو هفته حل گردد

هندسه‌ی دوازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
فعالیت: سلام نام و نام خانوادگی روی برگه تکلیف نوشته شود. پاسخ ها کاملا تشریحی ، مرتب ، منظم ، خوانا و همراه با رسم شکل باشد. (اینکه صرفا گزینه یا راه حل بدون شکل ارسال کنید نمره ای ندارد) پاسخ ها در دفتر حل تمرین ، برگه A4 یا برگه کلاسور باشد (به هیچ عنوان برای تحویل داخل جزوه ننویسید) هیچ سوالی بدون پاسخ نباشد ( مهمه که روی همه سوالات فکر کنید و فکرتون رو بنویسید)
تکلیف: تست 104 تا 154 مبحث دترمینان

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: فصل دوم شیمی دهم نسخه انلاین علوی 75-76-78-80-82-84-86-88-90-92-95-134-137-138-139-141-143-145-147-149-151-153-155-157-158-160-162-164-166-167-169-171-172-173
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: