فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: حل تستهای فصل سوم جزوه از موج تا انتهای فصل
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: