فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: تکلیف تست های 4 و 5 دهم کتاب علوی

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس مبحث اجزای جمله و بررسی تست های مربوطه
تکلیف: حل تشریحی تست های : شماره 27 تا 36 و 47 تا 67 و 72 تا 76 (جمعا 35 تست) از فصل اجزای جمله در جزوه دستور

عربی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
تکلیف: تست های مشخص شده جزوه را با جواب و تحلیل کوتاه بفرستید

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: تست های فصل دوم شیمی دهم کتاب علوی از50تااخر85

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس مباحث جمله شماری و شیوه بلاغی و انواع حذف و تحلیل چند تست از آزمون جامع علوی 1
تکلیف: تعداد جملات : تست 11 تا 18 جملات بلاغی و عادی : 19 تا 26 حذف فعل : تست 26 تا 31 در کل : تست 11 تا 31 به علاوه فایل زیر از مبحث آرایه ها در کل 50 تست به صورت تشریحی

ریاضی دوازدهم تجربی

مدرس: نوری، پیام
فعالیت: تدریس هندسه تحلیلی کامل
تکلیف: تمرین های کتاب فصل 4 دهم فصل 1 یازدهم

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
تکلیف: حل تشریحی سوالات 78 الی 148 فصل 2 فیزیک دهم کتاب علوی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: