فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
تکلیف: تکلیف فیزیک:از تست 50 تا تست 100 فصل 3 کتاب همراه علوی

زیست‌شناسی دوازدهم

مدرس: کبیری راد، امیر
فعالیت: مطالعه صفحه 77تا86 جزوه ابتدا 3 مرتبه جزوه را بخوانید سپس نکات را وارد کنید.
تکلیف: وارد کردن نکات مربوط فصل5 زیست دوازدهم حل تستهای فصل5 زیست3 گفتار1و2 از روی کتاب همراه روز دوشنبه پرسش کلاسی خواهیم داشت.

ریاضی دوازدهم تجربی

مدرس: نوری، پیام
تکلیف: صفحه 29 جلد 2 تست پیوستگی تست 59 تا 85

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
تکلیف: تست های فصل 2 دوازدهم کتاب کار علوی ضریب فرد

زیست‌شناسی دوازدهم

مدرس: کبیری راد، امیر
فعالیت: مطالعه فصل3و4 زیست یازدهم
تکلیف: حل تستهای فصل4 گفتار1و2 زیست دوازدهم از روی کتاب همراه علوی وارد کردن نکات مربوط به فصل4 زیست دوازدهم در جزوه

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس درس 8 و مبحث گروه اسمی
تکلیف: تست های فرد درس 8 از مهر و ماه و نون شب 15 و 16 و 17

ریاضی دوازدهم تجربی

مدرس: نوری، پیام
تکلیف: سلام مخلصم تست های صفحه 22 ، 23 ، 24 جلد 2 کتاب علوی تستهای حد

عربی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
تکلیف: تست های درس 7و8 دهم حداقل 60 تست
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: