فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40121

فارسی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
تکلیف: تا انتهای سوال 100 آرایه‌های ادبی

علوم و فنون ادبی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
تکلیف: 25 تست واج، هجا، تقطیع

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: ادامه تدریس اتحادها - تدریس ب م م و ک م م و عبارات گویا
تکلیف: حل تمارین جزوه تا ابتدای معادله درجه 1و2 و تمارین ارسالی امروز
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: