فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40121

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران
فعالیت: حل نمونه سوالات دی ماه

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: تمرین های کتاب درسی الگو و دنباله
تکلیف: بازدید جزوه

جامعه‌شناسی دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: تدریس درس 15 دهم
تکلیف: خلاصه نویسی و تست های درس 15

اقتصاد دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: تدریس فصل 3 بخش 2
تکلیف: خلاصه نویسی و تست

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: دنباله ی دنباله و الگو
تکلیف: دو مثال حل شود

جامعه‌شناسی دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: تدریس درس 5 دوازدهم
تکلیف: خلاصه نویسی و 10 سوال تشریحی و تست ها و فعالیت ها

اقتصاد دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: حل 4 عدد تست

عربی اختصاصی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
فعالیت: تدریس درس 3 دوازدهم
تکلیف: 100 تست از دروس 7 و 8 دهم و 2 دوازدهم

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: تدریس درس 1 فضل 2 دوزدهم مدل و الگو سازی

فارسی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران
فعالیت: ادامه تدریس درس 2
تکلیف: امتحان تشریحی تا صفحه 59

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: مرور دهم امار

جامعه‌شناسی دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: تدریس کامل درس 4
تکلیف: پرسش و زدن تست های مباحث ازمون

فارسی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
فعالیت: تدریس فارسی تا آخر 9 و علوم و فنون تا آخر 6 رفتیم.

فلسفه دوازدهم

مدرس: یاری، سعید
فعالیت: تدریس درس5+ بررسی متن
تکلیف: حل تست های درس5+ پرسش درس5
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: