فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40121

علوم و فنون ادبی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: اتمام تدریس معادله و نامعادله و معادله عبارت گویا
تکلیف: حل کل تستهای فصل1 ( معادله ) تا دوشنبه آتی - پرسش از کلیه دانش آموزان

علوم و فنون ادبی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
تکلیف: قافیه و ردیف

فارسی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
تکلیف: 50 تست قرابت معنایی دهم

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: رفع اشکال ازمون دوشنبه از عبارات جبری و اتحادها + تدریس معادله درجه2 و حل آن به کمک تجزیه ها و دلتا
تکلیف: از مجموعه تستهای پایه - مبحث معادله درجه 2 شماره های زیر تا یکشنبه7 شهریور حل شود 1و5و10و11و13و15و17و18و19و24و25و27و28و35و37و38و50و58و59و61و63و64و65

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: تدریس عبارات گویا و ساده کردن عبارات گویا + تدریس معادله درجه1 و حل تمرین + تدریس معادله درجه2 تا سر دلتا
تکلیف: تا ص 24 جزوه تمام مثالها و تمارین حل وشد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: