فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40121

فارسی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
فعالیت: ادامه تدریس درس 3

علوم و فنون ادبی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
فعالیت: تدریس درس 2 علوم و فنون
تکلیف: حل تست های ارسالی در واتساپ

فلسفه دوازدهم

مدرس: یاری، سعید
فعالیت: تدریس درس 3 دوازدهم
تکلیف: پرسش درس 1 و 2

روان‌شناسی دوازدهم

مدرس: یاری، سعید
فعالیت: اتمام تدریس درس 1
تکلیف: تست های درس 1

دین و زندگی دوازدهم انسانی

مدرس: فقیهی، داود
فعالیت: تدریس درس 4 دوازدهم
تکلیف: زدن تست های درس 4

فارسی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
فعالیت: تدریس درس 3 دوازدهم
تکلیف: تست های درس 3

تاریخ دوازدهم

مدرس: رسولی، علی اکبر
فعالیت: تدریس درس 2 دوازدهم
تکلیف: زدن تست کیلویی از درس 2

عربی اختصاصی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
فعالیت: تدریس قواعد درس 1 دوازدهم و درس 3 و 4 دهم
تکلیف: 70 تست درس 3 و 4 دهم 40 تا ترجمه 30 تا قواعد و 60 تست درس 1 دوازدهم 30 تا ترجمه 30 تا قواعد/تمرین های جزوه تا جایی که پیش رفتیم

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: ادامه تدریس تابع توابع خطی و تابع درجه 2 و اتمام تابع دهم
تکلیف: حل تستهای 1تا65 مجموعه تست از بحث تابع مضرب 3 + حل تمام تمارین و مثالهای جزوه مبحث تابع

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: دوره تابع و حل تستهای جزوه
تکلیف: تحلیل آزمون علوی 23 مهر

جامعه‌شناسی دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: درس دوم سال دوازدهم تدریس شد
تکلیف: طرح 10 پرسش تشریحی + پاسخ تستهای جزوه + پاسخ فعالیتهای کتاب درسی درس دوم + خلاصه نویسی درس دوم

اقتصاد دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: حل و تحلیل آزمون علوی 23 مهر
تکلیف: حل تستهای بخش1 فصل سوم و چهارم و پرسش شفاهی

فارسی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام

علوم و فنون ادبی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام

روان‌شناسی دوازدهم

مدرس: یاری، سعید
فعالیت: تدریس درس1 روانشناسی
تکلیف: حل 40 تست ارائه شده در گروه واتساپ
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: