فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

هندسه‌ی یازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
فعالیت: سلام نام و نام خانوادگی روی برگه تکلیف نوشته شود. پاسخ ها کاملا تشریحی ، مرتب ، منظم ، خوانا و همراه با رسم شکل باشد. (اینکه صرفا گزینه یا راه حل بدون شکل ارسال کنید نمره ای ندارد) پاسخ ها در دفتر حل تمرین ، برگه A4 یا برگه کلاسور باشد (به هیچ عنوان برای تحویل داخل جزوه ننویسید) هیچ سوالی بدون پاسخ نباشد ( مهمه که روی همه سوالات فکر کنید و فکرتون رو بنویسید)
تکلیف: تست 13 تا 39 کتاب همراه (به جز 22 ، 25 و 37) از صفحه 10 تا 13

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: تکمیل تمرینهای قانون کولن و تعادل نیروها تدریس میدان الکتریکی
تکلیف: تکلیف تمرین 29 تا 40 فایل تمرینات مهلت ارسال: 1400/6/1 دوشنبه تعیین تکلیف: 1400/5/31 یکشنبه

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تدریس مباحث: انتفای مقدم، نقیض ترکیب شرطی، عکس نقیض و حل مثال های مربوطه
تکلیف: صفحه 17 جزوه

حسابان یازدهم

مدرس: نوری، پیام
فعالیت: تدریس قدر مطلق
تکلیف: تمرین های کتاب ص 15 و 16 و 22

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: حل مثال و تست از مبحث قانون کولن
تکلیف: حل سوالات 21 الی 28 از سوالات تشریحی

هندسه‌ی یازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: تمرینات شماره 1 تا 8 صفحه 16 و 17 کتاب درسی

حسابان یازدهم

مدرس: نوری، پیام
فعالیت: حل تمرین از معادلات گنگ تدریس قدرمطلق معادلات قدرمطلق
تکلیف: حل تمرینات صفحه 22 کتاب درسی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: