فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: تحلیل آزمون سال گذشته همه درسها

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: تدریس انرژی پتانسیل و پتانسیل الکتریکی و حل تست
تکلیف: حل تمرین 51 الی 55 61 الی 65 از فایل تکالیف

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تدریس مبحث سورها و حل تست های مربوطه
تکلیف: حل سوالات با شماره مضرب 3 از کتاب همراه

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: تحلیل آزمون آزمایشی برای تمام دروس

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: تدریس و تکمیل خطوط میدان حل تست تدریس انرژی پتانسیل الکتریکی
تکلیف: حل سوال 40 تا 50 جزوه تکالیف تشریحی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: