فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

هندسه‌ی یازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: کتاب همراه تست های رابطه طولی از شماره 59 تا 80 (به جز 66/67/73/78)

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: تدریس انرژی ذخیره شده در خازن
تکلیف: حل تمرین 91 الی 100 از تمرین های تشریحی

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: تدریس خازن ظرفیت خازن با دی الکتریک رفع اشکال آزمون همگام
تکلیف: حل تمرین 81 الی 90 از تمرین های تشریحی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: