فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،صفحه ی 52 کتاب و صفحه ی 50 کتاب کار حل شد. ساختار ها تمرین و تکرارشد.
تکلیف: لطفا لغات جدید،در دفتر نوشته شود.از هر کلمه سه بار لطفا عکس از صفحه ی 50 کتاب کار ارسال شود.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،ساختار جدید تمرین و تکرار شد.
تکلیف: لطفا از سوالات و پاسخ ها و جملاتی که در دفتر نوشته شد،عکس ارسال بفرمایید. لطفا حتما ساختار جدید را در منزل تمرین بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،صفحه ی 51 کتاب و ساختار جدید تمرین شد. صفحه ی 49 کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا سوالات و پاسخ های صفحه ی 51 کتاب را در دفتر بنویسید و عکس ارسال کنید. لطفا از صفحه ی 49 کتاب کار عکس ارسال بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،درس 5 صفحه ی 50 و 51 کار شد. لغات جدید تمرین و تکرار شد. صفحه ی 48 کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا عکس از کتاب کار ارسال بفرمایید. لطفا لغات جدید را در دفتر تمرین کنید.(هر لغت سه بار)

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس علوم به زبان انگلیسی،پرسش شفاهی انجام شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: