فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: تدریس کتاب صفحه 13 کتاب کار صفحه 11
تکلیف: لطفا این جملات در دفتر نوشته شود: What are these?They are books. What are those?They are .... What is this?It is a.... What is that?It is a .... صفحه 11 کتا کار کامل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Reviewing the structures Teaching book : page 12 Teaching new words Activity book: page 10 مرور کلمات تدرس کتاب صفحه 12 تدریس ساختارهای جدید کتاب کار صفحه 10
تکلیف: Please practice the dictation of the phrases on page 12. Please complete your activity book: page 10 لطفا دیکته‌ی عبارات صفحه ی 12 را کامل کنید. لطفا صفحه ی 10 کتاب کار را کامل کنید

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Teaching new words Teaching book : page 11 Teaching new structures Activity book: page 9 تدریس کلمات جدید تدرس کتاب صفحه 11 تدریس ساختارهای جدید کتاب کار صفحه 9
تکلیف: Please complete your activity book page: 9 لطفا صفحه‌ی 9 کتاب کار را کامل کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Teaching new words Teaching book : page 10 Teaching new structures Activity book: page 8 تدریس کلمات جدید تدرس کتاب صفحه 10 تدریس ساختارهای جدید کتاب کار صفحه 8
تکلیف: Please practice the dictation of words on page 10. لطفا دیکته کلمات صفحه 10 را تمرین بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Talking about post world day Watching a video Reviewing words Reviewing structures Practicing words & structures گفت و گو درباره روز جهانی پست تماشا یک ویدیو مرور کلمات مرور ساختارها تمرین کلمات و ساختارها
تکلیف: Please watch the video and make an envelop. (Optional) لطفا ویدیو را تماشا کنید و یک پاکت نامه درست بفرمایید.(اختیاری)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: