فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Quiz : units 0-2 کوئیز کلاسی از یونیت های 0-2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Reviewing the structures Teaching new words(cold, warm, hot) مرور کلمات مرور ساختارها تدریس کلمات جدید(cold, warm, hot)
تکلیف: Complete the worksheet below. write each of these words 3 times in your notebook.(warm, cold, hot) لطفا کاربرگ زیر را کامل کنید. هرکدام از کلمات زیر را 3 بار در دفتر بنویسید. (Warm, cold, hot)

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Reviewing the structures Teaching new words(corner, side) مرور کلمات مرور ساختارها تدریس کلمات جدید(corner, side)
تکلیف: Complete the worksheet below. Make these shapes, elicit the sides and corners, record a video and send it to me.(optional) (Rectabgle, triangle, hexagon, pentagon, circle, square) لطفا کاربرگ زیر را کامل کنید. شکل های زیر را درست کنید، اضلاع و گوشه های آن ها را مشخص کنید، از خودتان ویدیو بگیرید و برای من ارسال کنید(اختیاری).

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Reviewing the structures Book: page 29 Activity book: page 27 Reviewing unit 2 مرور کلمات مرور ساختارها کتاب: صفحه ی 29 کتاب کار: صفحه ی 27 مرور درس 2
تکلیف: please take a photo of page 27 of your activity book and send it to me. لطفا از صفحه ی 27 کتابتان عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. please write these questions and answers in your notebook (Where are you from? I'm from Iran.) لطفا این سوال و جواب ها را در دفتر بنویسید: (Where are you from? I'm from Iran. Where is he from? He is from Japan. Is he from Mexico? Yes, he is.)

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Teaching new words Book: page 28 Activity book: page 26 Reviewing structures. Teaching new words Book: page 27 Activity book: page 25 تدریس کلمات جدید کتاب: صفحه ی 28 کتاب کار: صفحه ی 26 مرور ساختارها تدریس کلمات جدید کتاب: صفحه ی 27 کتاب کار: صفحه ی 25
تکلیف: Take a photo of pages 25 and 26 of your activity book and send it to me. از صفحات 25 و 26 کتاب کارتان عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. please write these questions and answers in your notebook. (Is it a long shadow? Yes, it is. Is it a short shadow? No, it isn't) لطفا سوال ها و جواب های زیر را در دفتر بنویسید. (Is it a long shadow? Yes, it is. Is it a short shadow? No, it isn't)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: