فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس ریاضی به زبان انگلیسی،آزمون شفاهی برگزار شد.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،مرور کلمات و ساختارها انجام شد.
تکلیف: لطفا کلمات و ساختارها را تمرین بفرمایید و برای امتحان امروز آماده باشید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،کلمات و ساختارها مرور و تمرین شد.
تکلیف: لطفا کلمات و ساختارها را تمرین کرده و برای آزمون آماده باشید. لطفا از دفتر خود عکس ارسال بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،درس 4 مرور شد و صفحه ی 99 کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا کلمات و ساختارها را تمرین بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس علوم به زبان انگلیسی،مرور دروس قبلی انجام شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: